Hledáme nové kolegy a kolegyně!
Volné pozice

Veřejné obchodní podmínky pro vývoj a správu automatizací

Vzájemná práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele pramenící z užívání Automatizace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice

  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. Automatizace“ znamená předpřipravené softwarové řešení, které automaticky odbavuje úkoly nebo přenáší data mezi internetovými aplikacemi Klienta. 
   2. Klient“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Poskytovatele, která užívá Automatizaci.
   3. Instalace” je nastavení Automatizace takovým způsobem, aby fungovala způsobem definovaným v Nabídce a s nástroji Klienta.
   4. Licence“ znamená nevýhradní a teritoriálně neomezenou licenci k užívání Automatizace za podmínek uvedených v těchto VOP a Nabídce.
   5. Nabídka” je dokument popisující požadované chování, výstupy, množství, cenu a rozsah automatizace.
   6. Odměna” je finanční plnění Poskytovateli za Instalaci, udělení Licence a provoz Automatizace a její výše a podmínky jsou uvedené v Nabídce.
   7. Poskytovatel“ je Společnost Ninjabot s.r.o., IČO: 06069185, se sídlem Slavíkova 1571/6, Praha, 130 00. 
   8. Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Klientem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Automatizace Klientovi za podmínek uvedených v těchto VOP a Nabídce.
   9. Technická podpora” znamená opravy a vývoj Automatizací, servisní a technickou podporu při provozu Automatizací monitoring Automatizací. 
   10. Vícepráce” znamená vývoj změn a opravy Automatizací po jejich prvním poskytnutí Klientovi nebo nad rámec Nabídky.
   11. VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 2. Uzavření smlouvy o užívání Automatizace

  1. Smlouva může být uzavřena:
   1. prostřednictvím Nabídky nebo smlouvy, ve které je stanoveno, že její součástí jsou tyto VOP.
   2. pomocí webové stránky Poskytovatele. Zobrazení tlačítka s názvem “Objednat automatizaci” na webové stránce Poskytovatele je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele. Kliknutí Klienta na tlačítko “Objednat automatizaci” je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Klienta a tímto úkonem je uzavřena Smlouva. Kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.1.2. rovněž Klient vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Poskytovatel se o tom Klienta zavazuje informovat na své webové stránce.
  2. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
 3. Užívání Automatizace

  1. Poskytovatel uděluje Klientovi Licenci k užívání Automatizace v rozsahu a za podmínek uvedených v Nabídce.
  2. Poskytovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Automatizace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení Odměny, a nezaplatí-li Klient za Licenci odměnu v plné výši v Poskytovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  3. Klient nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Automatizace.
  4. Poskytovatel má právo Automatizaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit, a to zejména z důvodu technické údržby nebo nedostupnosti aplikací třetích stran.
  5. Klient má právo na užívání Automatizace za podmínek Smlouvy a Nabídky.
  6. Dodatečné produkty třetích stran, nutné pro fungování Automatizace, je Klient povinen uhradit a předat Poskytovateli přístupové údaje před začátkem instalace Automatizace.
  7. Klient se zavazuje při užívání Automatizace jednat tak, aby jemu ani Poskytovateli užíváním Automatizace nevznikla žádná škoda.
 4. Provoz Automatizace

  1. Pokud je v Nabídce oskytovatel se zavazuje poskytovat pro Klienta Technickou podporu.
  2. Klient má povinnost hlásit Poskytovateli požadavky na poskytnutí Technické podpory jedním z následujících způsobů:
   1. prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu support@ninjabot.cz;
   2. prostřednictvím funkce Vytvoření nového požadavku v informačním systému www.ninjabot.cz/podpora;
   3. prostřednictvím telefonního čísla +420 601 528 852
 5. Platební podmínky

  1. Klient se za udělení Licence a provoz Automatizace zavazuje Poskytovateli zaplatit Odměnu.
  2. Klient se zavazuje platit Poskytovateli za každou jednu započatou člověkohodinu Vícepráce cenu dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Vícepráce budou vyúčtovány a budou splatné zvlášť od Odměny, a to tak, že jsou splatné 14. dne v měsíci následujícím po měsíci, za který je Vícepráce placena.
  3. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím webové stránky Poskytovatele nebo platební brány propojené s touto webovou stránkou se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Poskytovatele.
 6. Uživatelská data

  1. Klient tímto uděluje souhlas s tím, aby Poskytovatel mohl mít přístup k informacím jako jsou data o zákaznících, projektech, souborech, složkách, atp. dostupných v aplikacích, se kterými Automatizace pracuje. 
  2. Klient tímto pro funkčnost Automatizace poskytuje bezplatnou, časově a teritoriálně neomezenou licenci pro užití, kopírování, úpravy a distribuc jeho dat. Vlastnictví dat tímto není dotčeno.
  3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah dat zpracovaných Automatizací ani za porušení práv aplikacemi třetích stran.
  4. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Automatizace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Automatizaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 7. Odpovědnost za škodu

  1. Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
  2. Klient se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Poskytovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Poskytovatelem porušením jakékoliv povinnosti Poskytovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
  3. Žádná ze stran nenese odpovědnost za vzniklé škody a smluvní porušení vyplývající ze změny zákona, rozhodnutí nebo opatření správního orgánu, válečného aktu, útoku, stávky, blokády, výluky nebo jiných okolností spadajících mimo kontrolu strany porušivší smlouvu.
 8. Ochrana osobních údajů

  1. Poskytovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Poskytovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
  2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: www.ninjabot.cz/ochrana-osobnich-udaju
 9. Rozhodné právo

  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 10. Účinnost

  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 17. dubna 2023.